POLITISKE FORSKJELLER PÅ FOLKEALLIANSEN OG FrP/Høyre

Uncategorized

FOLKEALLIANSEN er et tverrpolitisk parti som ikke plasseres politisk i henhold til den tradisjonelle blokktenkningen. Folkealliansen er et parti som vil bruke sosialisme der det er fornuftig og tenke i retning av kapitalisme der dette er fornuftig. Folkealliansen er et parti som vil unngå ytterpunktene til venstre og høyre i politikken.

Folkealliansen vil bekjempe den globalistiske liberaliseringen de andre partier på stortinget støtter. Den liberalistiske globaliseringen som ødelegger vår norske kultur, våre verdier, vår frihet og vårt demokrati. Vi i Folkealliansen er ikke globale liberalister, og partiet vil derfor regulere storkapitalen slik at vi ikke blir styrt av multinasjonale bedrifter og kapitalister. Våre norske verdier og kultur må bli prioritert høyere enn kortsiktig profittjag.

Folkealliansen vil stoppe stortingspolitikernes iver etter å privatisere og selge våre naturressurser, fellesskapets verdier. Folkealliansen vil bygge landet ikke selge det. Folkealliansen vil motarbeide at Norge selges bit for bit. Norske natur ressurser og bedrifter skal ikke styres av globale kapitalinteresser.

På område etter område ser vi at Høyre og Frp tar landet i en retning som innebærer mer privatisering, mer salg og mer konkurranseutsetting. Det mener vi bærer helt galt av sted.

Høyre og Frp har som hovedregel at staten skal eie minst mulig, og at naturressursene skal selges. De vil selge en femtedel av Norge. De vil selge den delen av Statskog som er drivverdig, den som lønner seg å ha. Dette mener vi er dårlig butikk! Vi ser muligheter i at vi eier i fellesskap. Statlig eierskap gjør oss alle til medeiere. Vi eier i fellesskap og forvalter i fellesskap.

For Folkealliansen er det en selvsagt at skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelige for alle. Hos oss er jakt og fiske en folkeaktivitet og ikke en rikmanns sport. Det er ikke bekjentskaper eller lommeboka som skal avgjøre om du får lov til å jakte eller fiske. Vårt felles eierskap i Statskog sikrer at mange jegere, fiskere og frilufts interesserte får gode opplevelser i skog og fjell.

Folkealliansen er klart NEI til EØS og Schengen og vil jobbe for bindende folkeavstemning. Folkealliansen vil ikke lenger akseptere at Norge avgir suverenitet til noen overnasjonale utenlandske organer. Grunnloven må aldri tilpasses for at Norge skal samarbeide tettere med internasjonale sammenslutninger av noen art. Vi er tydelige på at det ikke er godt nok for Norge å bare reforhandle EØS avtalen slik Frp ønsker. Norge bør basere sitt forhold til EU på en handelsavtale som gir oss mulighet til å sikre nasjonal kontroll over arbeidsmarked, naturressurser og nøkkelbedrifter.

Folkealliansen vil ikke lenger akseptere at en liten politisk elite styrer Norge. Vi vil ha en overføring av makt fra landets elite til folket gjennom å innføre folkestyre og direkte demokrati med juridisk bindende folkeavstemninger etter modell fra Sveits. Folkealliansen har en grunnleggende tillit til at folk flest selv har forutsetninger for å ta demokratiske beslutninger om viktige spørsmål. Vi ønsker også at forpliktende folkeavstemninger i mye større grad skal brukes i lokale spørsmål.

Folkealliansen er motstandere av sammenslåing av kommuner og fylker med bruk av tvang. Vi mener vi må lytte til befolkningen gjennom folkeavstemninger.

Folkealliansen er opptatt av tilstrekkelig finansiering av barnehage, skole, hjemmebaserte tjenester, sykehjem og sykehus. Når disse fungerer godt reduseres også behovet for de mer spesialiserte tjenestene. Offentlige tjenester skal tilbys nært folk. Alle de viktigste tjenestene skal være tilgjengelig der folk bor. Tilgang på barnehage, skole, eldreomsorg, sykehjem og sykehus er en forutsetning for at lokalmiljø skal kunne utvikle seg og at folk skal kunne bosette seg hvor de vil. At kvaliteten skal være likeverdig over hele landet burde være en selvfølge.

Folkealliansen vil stanse sentraliseringen dagens regjering gjør med norsk helsevesen, politiet og i landbruket. Vi må ta godt vare på alle våre lokalsykehus og sikre alle innbyggere nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud over hele landet. Det må bli slutt på at økonomi er viktigere enn et godt helsetilbud med nærhet til befolkningen. Folkealliansen er motstandere av den nye politireformen og nedleggelsen av mange av landets lensmannskontor.

Folkealliansen vil ha en sterkere økonomisk satsing på landbruket og distriktene. Folkealliansen vil ha et aktivt landbruk over hele landet og mener det er nødvendig med en betydelig styrking av økonomien i landbruket i årene fremover. Næringen må gis gunstige rammebetingelser slik at landbruket kan drives rasjonelt og effektivt ut fra sine forutsetninger, der deler av jordbruksstøtten bør tilfalle bønder med vanskelig terreng etter mønster av fjelland som Østerrike og Sveits.

Folkealliansen mener økt matproduksjon i Norge basert på produksjon i hele landet er viktig i en verden der presset på matvareressursene øker. Folkealliansen vil være en pådriver for bosetting i distriktene, aktive bygder, sterkt jordvern og høy selvforsyningsgrad. Vi er avhengige av livskraftige bygder!

Politikerne på stortinget har de siste 4 årene bevilget mer enn 100 milliarder til hovedsakelig diktaturregimer i utlandet, men det norske fattigdoms problem er de ikke villig til å gjøre noe med. Rundt 15% av Norges befolkning lever under EUs fattigdoms grense. SLIK VIL IKKE VI I FOLKEALLIANSEN AKSEPTERE I «VERDENS RIKESTE LAND».

Folkealliansen vil videreutvikle den norske arbeidslivs modellen og arbeide for et godt regulert arbeidsliv uten sosial dumping. Folkealliansen er mot arbeidsinnvandring som fører til sosial dumping og vil derfor si opp EØS avtalen. Takket være EØS er norske bygningsarbeidere skjøvet ut fra norske arbeidsplasser. Folkealliansen vil begrense bruken av midlertidige ansettelser og går derfor inn for å forby virksomheter som har som formål å drive med utleie av personell.

Folkealliansen er det politiske partiet som er mest tydelige på de problemene som Islam skaper i vårt samfunn. Folkealliansen vil motsette oss en samfunnsutvikling hvor islam får stadig større innflytelse og inngripen i det norske samfunnet. Islams politiske ideologi er ikke forenelig med europeisk og norsk kulturell identitet, demokratiet og ytringsfriheten vi i vår kultur tar for gitt.

Vi ønsker et fritt livssyn for enkeltindividet da religion er et privat anliggende, men Norge skal offisielt beholde sin kulturelle identitet som er tuftet på vår 1000-årige kristne kulturarv og innføringen av demokratiet. Kristendommen må få tilbake sin suverene posisjon i det norske samfunn og ikke likestilles med fremmedkulturelle religiøse ideologier som forringer og bryter ned den norske kulturelle identiteten og vår kristne kulturarv som gjennom tusen år har skapt det Norge vi i dag kjenner.

Folkealliansen er mer tydelige enn Frp på at Kristendommen må få tilbake sin suverene posisjon i Norge.

Folkealliansen ønsker en ny skattepolitikk der de rikeste må bidra mer og de som har minst må få større skatteletter.

Folkealliansen vil ha en radikal forandring av norsk barnevern. Vi vil ikke lenger akseptere de overgrepene på foreldre og barn som skjer med velsignelse av våre politikere.

Alle skal bli behandlet med VERDIGHET. Ligger du på sykehjem, har du en funksjonshemming, har du en annen hudfarge, annen religion, stikker du deg ut i klasserommet. Uansett: Du skal bli behandlet med VERDIGHET

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *